Algemeneverkoop-enleveringsvoorwaardenDolsNVenDolsBV

Artikel 1: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes/aanbiedingen van Dols NV, gevestigd te 3690 Zutendaal, Langendijkstraat 3, met ondernemingsnummer 0439.356.352, (hierna: Dols NV) en Dols Kantoor- en Schoolinstallaties BV, gevestigd te 6136 GV Sittard(NL), Dr. Nolenslaan 112, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14010927 (hierna: Dols BV), en voorts op alle afgesloten verkopen tussen Dols NV/Dols BV en haar wederpartij (hierna: klant), en alle hieruit voorvloeiende verbintenissen. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Dols NV/Dols BV en deze te hebben aanvaard. Alle andere voorwaarden of afwijkingen van deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien schriftelijk door Dols NV/Dols BV bevestigd.

Artikel 2: Bestellingen – order bevestigingen
De offertes van Dols NV/Dols BV zijn slechts bindend, indien ze door haar werden ondertekend, en blijven na ondertekening 1 (één) maand geldig, tenzij anders vermeld. De overeenkomst komt pas tot stand op het ogenblik dat Dols NV/Dols BV de bestelling schriftelijk bevestigt of tot uitvoering ervan overgaat.

Artikel 3: Prijzen
Alle prijzen zijn netto contant zonder kortingen, exclusief BTW. Behoudens anders overeengekomen, is een voorschot van 30 % betaalbaar bij de bestelling en het saldo contant bij de levering, of per bankoverschrijving vóór de levering. Onterechte betalingskorting wordt nagevorderd. Een bestelling wordt pas in productie genomen na ontvangst van het gevraagde voorschot.

Artikel 4: Leveringstermijnen
Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Dols NV/Dols BV niet. De vermelde leveringstermijn wordt zo accuraat mogelijk gegeven. Overschrijding van deze opgegeven termijn geeft de klant niet het recht om het order te annuleren of een schadevergoeding van Dols NV/Dols BV te vorderen. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de goederen ter afname zijn aangeboden. Bij afhaling worden de goederen geacht geleverd en aanvaard te zijn zodra zij door de klant zijn geladen. Indien de klant de levering later dan bevestigd wenst te ontvangen, moet dit ten laatste 2 weken vóór de geplande leveringsdatum schriftelijk aan Dols NV/Dols BV gemeld worden en is dit op risico van de klant. In dat geval zal een factuur worden opgemaakt voor 50% van het order op de oorspronkelijke leveringsdatum. Daarnaast zullen opslagkosten in rekening worden gebracht aan 0,5 % van het factuurbedrag met een minimum van 35 EUR per begonnen week dat de goederen gestockeerd blijven bij Dols NV/Dols BV. De handelingskosten worden aangerekend aan 45 EUR per persoon per uur.

Artikel 5: Annulatie
Bij gehele of gedeeltelijke annulatie van de bestelling, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 % van de verkoopprijs van de goederen exclusief BTW – behoudens bewijs van hogere schade. Indien de uitvoering of voorbereiding van de bestelling is aangevat, bedraagt de schadevergoeding 100 % van de verkoopprijs. Betaalde voorschotten worden verrekend.

Artikel 6: Facturen en betaling
Alle facturen zijn, behoudens afwijkend schriftelijk akkoord, contant betaalbaar. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn wordt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met nalatigheidsintresten aan 1% per maand en eveneens verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 250 EUR, onverminderd de gerechtskosten. Alle juridische kosten voor het innen van deze bedragen zijn voor rekening van de klant. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden. Dols NV/ Dols BV hebben het recht vooruitbetaling, dan wel een zekerheid te vorderen in geval van gerede twijfel over de nakoming van de verbintenissen door de klant. Protest tegen de factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen 8 (acht) dagen na de factuurdatum en schorst de opeisbaarheid van de facturen niet. Gedeeltelijk protest is slechts geldig mits betaling van het niet- betwiste gedeelte. De factuurbedragen blijven opeisbaar op de vervaldag van de factuur. Het melden van klachten geeft de klant niet het recht om de betaling gedeeltelijk of volledig uit te stellen, noch om de bestelling of levering te annuleren.

Artikel 7: Klachten
De klant dient op het ogenblik van de levering, de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst, de goederen onmiddellijk te controleren (hoeveelheid, staat, kwaliteit, conformiteit etc). Eventuele zichtbare gebreken moeten op de leveringsbon worden vermeld. Klachten over niet bij de levering zichtbare gebreken, dienen schriftelijk, duidelijk omschreven binnen 3 (drie) dagen na levering bij Dols NV/Dols BV te worden ingediend. Bij gebreke hieraan worden de goederen onherroepelijk geacht te zijn geïnspecteerd en aanvaard door de klant. Klachten wegens niet zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht, op voorwaarde dat de verkochte goederen nog niet in gebruik zijn genomen door de klant. Indien de klacht tijdig en gegrond is, zal de aansprakelijkheid van Dols NV/Dols BV beperkt worden tot de kosteloze vervanging of herstelling van de goederen die gebrekkig blijken te zijn. Dols NV/ Dols BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
Dols NV/Dols BV verleent garantie op het materiaal en de constructie volgens de algemene voorwaarden van de desbetreffende fabrikant, behalve indien enig defect het gevolg is van onjuist gebruik, nalatigheid van de klant of normale slijtage. In geval enig defect onder voorafgaande garantieclausule valt, is Dols NV/Dols BV uitsluitend gehouden om, volgens haar keuze, onderdelen of het betreffende artikel te herstellen of te vervangen. Mocht zij alsnog gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding, zal deze schadevergoeding beperkt worden tot het factuurbedrag van de betreffende levering of onderdeel daarvan. Dols NV/Dols BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade. De aansprakelijkheid van Dols NV/Dols BV gaat in geen geval verder dan de aansprakelijkheid van de leverancier/fabrikant van Dols V/Dols BV.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van Dols NV/Dols BV tot volledige betaling van alle verschuldigde hoofdsommen, intresten, een forfaitair schadebeding en de gerechtskosten. Zolang Dols NV/Dols BV volgens deze clausule het eigendomsrecht behoudt, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van de betrokken goederen, en mag hij deze niet verkopen of anderzijds bezwaren. Het risico op beschadiging of verlies van de goederen gaat over op de klant zodra deze bij hem zijn afgeleverd. De klant verklaart uitdrukkelijk dat het eigendomsvoorbehoud hem bekend is en tussen partijen overeengekomen is sedert uiterlijk het ogenblik van de levering. Tijdens deze periode behoudt Dols NV/Dols BV zich uitdrukkelijk het recht voor dit eigendomsrecht in de ruimste zin uit te oefenen, ongeacht waar de goederen zich ook bevinden, waarbij de klant verplicht is alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 1 000 EUR per dag.

Artikel 10: Ontbinding
Onverminderd haar recht op schadevergoeding is Dols NV/Dols BV, ingeval van niet betaling van facturen op de vervaldag, indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, uitstel van betaling aanvraagt, dan wel onder curatele wordt gesteld, gerechtigd, alle verdere leveringen stop te zetten, ofwel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een aangetekende brief. De stopzetting of ontbinding door Dols NV/Dols BV kan geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevordering voordelens de klant.

Artikel 11: Overmacht
Wanneer Dols NV/Dols BV ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Onder overmacht wordt verstaan iedere gebeurtenis waar Dols NV/Dols BV of één van haar leveranciers, redelijkerwijs geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot onderbrekingen in het vervoer, telecommunicatieproblemen, brand, stakingen, of andere tekortkomingen.

Artikel 12: Nietigheidsclausule
Wanneer enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen nietig zou zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. De partijen verbinden zich ertoe om, in voorkomend geval, te zoeken naar een bepaling die de nietige bepaling vervangt en die zo goed mogelijk aanleunt bij de bedoeling van partijen.

Artikel 13: Geschillen
Alle overeenkomsten tussen partijen, evenals deze algemene verkoopsvoorwaarden en eventuele geschillen tussen

  • Dols NV en de klant worden beheerst door het Belgisch recht.
  • Dols BV en de klant worden beheerst door het Nederlands recht

En dit met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Eventuele geschillen tussen Dols NV/Dols BV en de klant zullen worden voorgelegd:

  • Aan de rechtbanken in het arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren voor wat betreft geschillen tussen Dols NV en de klant.
  • De rechtbank Limburg voor wat betreft geschillen tussen Dols BV en de klant.